نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی بهترین زمان مصرف نیتروژن به وسیله قرائت های کلروفیل متر SPAD در کدوی تخمه کاغذی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: افتخاري نسب نسرين*,خرمي وفا محمود,صياديان كيومرث,نجفي عبداله
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه رازي، کرمانشاه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کدوي تخمه کاغذي يکي از مهمترين گياهان دارويي است که داراي ويژگي منحصر بفرد فقدان پوست است. مصرف نيتروژن در گياهان دارويي بايد با احتياط صورت گيرد، زيرا ممکن است يک تيمار کودي باعث افزايش محصول گردد، در حالي که ميزان ماده موثره گياهان دارويي را کاهش دهد و يا تغيير کيفي خاصي در اجزاي متشکله مواد موثره ايجاد نمايد که سودمند نباشد. براي اين منظور آزمايشي در سال 1387 در ايستگاه حاصلخيزي مرکز تحقيقات کشاورزي کرمانشاه روي کدوي تخمه کاغذي صورت گرفت که در سه مرحله کاشت، شروع گلدهي نر و شروع ميوه دهي کود نيتروژن مصرف شد. در مراحل مختلف فنولوژيک کدوي تخمه کاغذي قرائت هاي اسپد ثبت گرديد. همچنين محتواي نيتروژن برگ آن نيز اندازه گيري شد. برگ هاي بالغ براي اين اندازه گيري استفاده شدند. نتايج نشان داد که بيشترين همبستگي مثبت معني دار بين عملکرد دانه با قرائت هاي اسپد به ترتيب مربوط به مراحل %50 گلدهي، آغاز تلقيح و شروع ميوه دهي است، با توجه به اين که اين سه مرحله مصرف نيتروژن بيشترين تاثير را بر عملکرد دانه داشت، مصرف نيتروژن در اين مراحل براي حداکثر عملکرد دانه با کيفيت مطلوب توصيه مي شود. همچنين همبستگي بين محتواي نيتروژن برگ و قرائت هاي کلروفيل متر نشان داد که مرحله شروع ميوه دهي، شروع رسيدگي و %50 برداشت ميوه بيشترين همبستگي مثبت و معني دار را با تجمع نيتروژن برگ داشت. تقسيط کود نيتروژن و مصرف آن در زمان مناسب يکي از عمليات زراعي مهم براي افزايش کارايي مصرف نيتروژن محسوب مي شود. از اين رو با استفاده از کلروفيل متر دستي مي توان از مصرف بي موقعه نيتروژن در اين گياه ارزشمند جلوگيري نمود.

 
کلید واژه: گياهان دارويي، نيتروژن، کلروفيل متر، کدوي تخمه کاغذي، همبستگي، ماده موثره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 92  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی