نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر کوتاه مدت کادمیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سليماني حسن,آبنوسي محمدحسين,سليماني مهرنجاني ملك,مهديه نجف آبادي مجيد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: کادميوم يک فلز سنگين و آلاينده محيط زيست است و عموما مردم از راه خوردن غذا و يا نوشيدن آب محتوي کادميوم در معرض آلودگي به اين فلز هستند. سلول هاي بنيادي مرانشيمي مغز استخوان توانايي خودنوزايي و تمايز به رده هاي از بافت هاي پيوندي را دارند. از طرفي چون سلول هاي مزانشيمي در مجاورت خون محيطي بوده، به عنوان مدلي مناسب براي بررسي اثر مواد سمي و فلزاتي نظير کادميوم بر روي خواص بنيادين و تکثير و تمايز انواع سلولهاي بنيادي مي باشند. با توجه به اينکه تاکنون گزارشي مبني بر اثر کوتاه مدت اين آلاينده بر روي سلولهاي مزانشيم مغز استخوان ديده نشده است، هدف از اين مطالعه بررسي اثر دوزهاي مختلف کادميوم بر توانائي زيستي و مرفولوژي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت مي باشد.
روش ها: سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت پس از بيهوشي توسط روش فلش اوت در محيط کشت
 DMEMحاوي FBS %15 و پني سيلين - استرپتومايسين استخراج و در انکوباتور CO2 در دماي 37 درجه سانتي گراد نگهداري شد. سلول هاي پس از پاساژ سوم در پليت 24 خانه (10000 سلول در هر خانه) کشت داده شد، و با غلظت هاي 1، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، ميکرومولار کلريد کادميوم براي دوره هاي کوتاه (12 h، 24 h،36 h  و 48 h) تيمار و توانائي زيست آنها توسط رنگ آميزي تريپان بلو بررسي شد. سپس سلولهاي با دوزهاي انتخابي LD50 و LD75 (دوزهاي 15 و 40 ميکرومولار) در زمانهاي 24 h و 48 h تيمار و مرفولوژي آن ها توسط رنگ هاي فلوروسنت هوخست، پروپيديم آيوديد و آکردين اورنژ مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش آماري آناليز واريانس يکطرفه و تست Tukey مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و تفاوت ميانگين ها در سطح p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که کادميوم باعث کاهش معني دار توانائي زيستي سلولهاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت بصورت وابسته به دوز و زمان شد. بررسي مرفولوژي سلولها به وسيله رنگ آميزي با هوخست نشان داد که تغييراتي مانند قطعه قطعه شدن هسته و تراکم کروماتين و رنگ آميزي با آکريدين اورنژ، جمع شدگي سيتوپلاسم سلول ها ايجاد شد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اثرات سمي کادميوم، کاهش توانائي زيست سلول هاي دور از انتظار نبود. اما توان زيست سلول ها وابسته به دوز و زمان بود و با افزايش دوز و زمان تيمار توانائي زيست سلولها کاهش مي يابد. از طرفي اين سلول هاي بعنوان ذخاير سلولي براي ترميم بافت هاي صدمه ديده هستند کاهش توانائي زيستي آن ها مي تواند موجب بروز مشکلات ديگر شود. اثر کادميوم بر مرفولوژي سلولها نشان دهنده بروز احتمالي مرگ سلولي برنامه ريزي شده بود البته نياز به تحقيقات بيشتر براي مشخص شدن مکانيزم درگير در کاهش توانائي زيستي اين سلول هاي وجود دارد. بنابراين پيشنهاد مي گردد بررسي هاي بيشتري در رابطه با تعيين ميزان مجاز اين فلز انجام پذيرد
.

 
کلید واژه: کادميوم، سلولهاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان، رت، توانائي زيستي، مرفولوژي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی