برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر طولانی مدت کادمیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: موسوي مهديه,سليماني مهرنجاني ملك,آبنوسي محمدحسين,مهديه نجف آبادي مجيد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: کادميوم يک فلز سنگين بوده که در صنايع کاربرد فراوان داشته و بعنوان يک آلاينده زيست محيطي شناخته شده است. سلولهاي بنيادي مزانشيمي نوعي سلول غيرخون ساز ساکن در مغز استخوان و ساير بافتهاي اسکلتي مي باشد. از طرفي چون سلولهاي مزانشيمي نزديک به خون محيطي بوده لذا به عنوان مدلي مناسب براي بررسي اثر مواد سمي بر روي خواص بنيادين و تکثير و تمايز انواع سلو لهاي بنيادي و همچنين اثر مواد توکسيکي چون xenostrogen ها و فلزات سنگين نظير کادميوم مي باشد. با توجه به اينکه تا کنون گزارشي مبني بر اثر طولاني مدت اين آلاينده بر روي سلولهاي مزانشيم مغز استخوان ديده نشده است، هدف از اين مطالعه بررسي اثر دوزهاي مختلف کادميوم بر توانائي زيستي و مرفولوژي سلولهاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت مي باشد.
روش ها: سلولهاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت پس از بيهوشي توسط روش فلش اوت در محيط کشت
 DMEMحاوي FBS %15 و پني سيلين - استرپتومايسين استخراج و در انکوباتور CO2 در دماي 37 درجه سانتي گراد نگهداري شد. سلولهاي پس از پاساژ سوم با غلظتهاي 250، 500، 750، 1000، 1250، 1500، 1750، 2000، 2250، 2500، 2750 و 3000 نانومولار کلريد کادميم به مدت 21 روز تيمار و توانائي زيستي آنها توسط رنگ آميزي تريپان بلو بررسي شد. سپس سلولهاي با دوزهاي انتخابي ID50 و ID75 (دوزهاي 750 و 2000 نانومولار) تيمار و مرفولوژي آن ها توسط رنگهاي فلوروسنت هوخست، پروپيديم آيوديد و آکردين اورنژ مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش آماري آناليز واريانس يکطرفه و تست Tukey مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و تفاوت ميانگين ها در سطح p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که کادميوم باعث کاهش معني دار توانائي زيستي سلولهاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت بصورت وابسته به دوز شد. بررسي مرفولوژي سلولها به وسيله رنگ آميزي با هوخست نشان داد که تغييراتي مانند قطعه قطعه شدن هسته و تراکم کروماتين در اثر تيمار با دوزهاي انتخابي در سلولها ايجاد شد. از طرفي جمع شدگي سيتوپلاسم سلولها در رنگ آميزي با آکريدين اورنژ نيز مشاهده شد
.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به سمي بودن کادميوم، کاهش توانائي زيست سلولها دوراز انتظار نبود ولي از آنجا که دوزهاي انتخابي کمتر از حد مجاز تعيين شده توسط
WHO بوده است. نتايج اين مطالعه بيانگر اين است که دوز کم در مدت زمان طولاني مي تواند باعث کاهش توانائي زيست اين سلولها شود. از طرفي، اين سلولها بعنوان ذخاير سلولي براي ترميم بافت هاي صدمه ديده هستند بنابراين کاهش توانائي زيستي آنها مي تواند موجب بروز مشکلات ديگر شود. اثر کادميوم بر مرفولوژي سلولها نشان دهنده بروز احتمالي مرگ سلولي برنامه ريزي شده بود البته نياز به تحقيقات بيشتر براي مشخص شدن مکانيزم درگير در کاهش توانائي زيستي اين سلولهاي وجود دارد. بنابراين بعنوان نتيجه گيري پيشنهاد مي گردد بررسي هاي بيشتري در رابطه با تعيين ميزان مجاز اين فلز انجام پذيرد.

 
کلید واژه: کادميوم، سلولهاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان، توانائي زيستي، مرفولوژي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 63  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی