برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین زمان های بیشینه و کمینه بهره برداری منابع آبهای زیرزمینی دشت جوین با استفاده از هیدروگراف واحد سالانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تهبندي هادي,قنبرپور محمدرضا,حبيب نژادروشن محمود,دادرسي سبزواري ابوالقاسم
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

بهره برداري بي رويه از منابع آب زيرزميني در ايران بويژه در منطقه مورد مطالعه موجب تخريب اين منابع و افت آب هاي زيرزميني شده است. آبهاي زيرزميني يکي از مهمترين منابع آبي در ايران بويژه در مناطق خشک و نيمه خشک به شمار مي رود. در تحقيق حاضر به روند تغييرات سطح آب زيرزميني دشت جوين در استان خراسان رضوي، طي دوره آماري 12 ساله از سال هاي آبي 1375-1374 تا سال آبي 1386-1385 در 50 حلقه چاه پيزومتري منتخب که از آمار برخوردار مي باشند، پرداخته شد. درابتدا جهت پيش پردازش بر روي داده هاي خام سفره آب زيرزميني دشت مذکور با استفاده از نرم افزارهاي Arc/view، Excel و Spss انجام شد، بطوريکه آزمونهاي کفايت و همگني داده ها انجام گرديد. سپس در چاه هاي عميق منتخب با آمار ناقص به روش همبستگي بازسازي داده ها انجام شد و در نهايت داده ها در پايه مشترک آماري 12 ساله استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج هيدروگراف واحد سالانه سطح آب زيرزميني دشت جوين نشانگر آنست که به دليل کاهش بارندگي وجود چاههاي عميق بيشتر (حدودا 890 حلقه چاه عميق) و برداشت بيش از حد مجاز از منابع آب زيرزميني در اين دشت، سطح آب زيرزميني بطور غير منتظره اي از سال هاي 1375-1374 تا سال آبي 1386-1385 افتي معادل 10 متر را به طور ميانگين نشان مي دهد که با پيشرفت اين روند در آينده اي نه چندان دور شاهد خشکي تعداد زيادي از چاههاي عميق اين منطقه و نيز آسيب پذيري آبخوان دشت مذکور در مقابل آلودگي در اثر بهره برداريهاي بي رويه از آن خواهيم بود. همچنين مقادير بيشينه و کمينه افت، طي اين دوره در دشت مذکور به ترتيب در اواخر زمستان و اوايل پائيز مي باشد.

 
کلید واژه: سفره آب زيرزميني، هيدروگراف واحد سالانه، بيشينه، کمينه، دشت جوين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی