برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین سهم فرسایش خندقی در میزان تولید رسوب با استفاده از ردیابهای آلی و سزیم 137

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نظري ساماني علي اكبر*,احمدي حسن,قدوسي جمال,مقيمي نژاد فيروزه,رستمي مريم,درخشان حميده
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

فرسايش خاک توسط آب يکي از فرايندهاي مهم تخريب سرزمين در مناطق نيمه خشک ايران به شمار مي آيد. بيشتر مطالعات انجام شده در طي چند دهه گذشته مبتني است بر استفاده از مدل هاي تجربي که بيشتر بر مواردي از قبيل فرسايش سطحي و شياري تاکيد مي کنند. دانستن سهم رسوب حاصل از هر کدام از انواع فرسايش مي تواند بعنوان يک ابزار مفيد براي مديريت اراضي به شمار مي آيد. به طوريکه با شناسايي منابع اصلي رسوب در جهت اولويت بندي عمليات حفاظت خاک اقدام نمود. آنچه مسلم است در اين راستا مقياس هاي زماني و مکاني از عوامل موثر به شمار مي آيد. در تحقيق حاضر با استفاده از روش منشاء يابي چندگانه بر اساس ترکيب رديابهاي مختلف در سه حوزه آبخيز و حل معادلات مربوطه اقدام به تعيين سهم رسوب حاصل از فرسايش خندقي در منطقه سمل واقع دراستان بوشهر گرديد. رديابهاي مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از کربن آلي، نيتروژن، فسفر، نسبت C/N و سزيم 137 که بيشترين توانايي را در جداسازي خاک سطحي از زير سطحي دارند.
يافته هاي تحقيق فوق حاکي از آن است که سهم فرسايش خندقي در توليد رسوب بين 86 و 99 درصد متغير است. علاوه بر اين بر اساس ميزان دقت مدل منشاء يابي ردياب سديم 137 با خطاي 19% دقيق ترين نتيجه را براي جدايي منابع رسوب سطحي و زيرسطحي (خندقي) را دارا مي باشد. بر اساس محاسبات ضرايب وزني ويژه براي کربن الي ،فسفر،نيتروزن وسزيم به ترتيب برابر
0.0327، 0.3375، 0.4968 و 0.15 بدست آمد. بالاترين دقت متعلق به سزيم و کمتري مربوط به مواد آلي مي باشد. با توجه به موارد فوق توانايي سزيم 137 در تفکيک منابع رسوب سطحي از زير سطحي در سطح بسيار بهتري مي باشد.

 
کلید واژه: فرسايش خندقي، سهم رسوب، منشاء يابي، ژئومرفولوژي، سزيم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 65   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی