برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي حداکثر سيلاب در حوزه آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وفاخواه مهدي,ايزانلو حسن*
 
 *گروه مهندسي آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تربيت مدرس، نور، مازندران
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

برآورد سيل با دوره بازگشت معين، براي طراحي سازه هاي هيدروليکي، تثبيت سواحل رودخانه، پروژه هاي آبخيزداري و پهنه بندي سيل يکي از عناصر مهم محسوب مي گردد. حوزه آبخيز کوش کآباد يکي از زيرحوضه هاي اصلي حوزه آبخيز کشف رود در شمال شرق ايران، با مساحت 87.45 کيلومتر مربع در 11 کيلومتري مشهد، به لحاظ داشتن شرايط خاص اقليمي و توپوگرافي همواره در معرض وقوع سيلاب هاي مخرب و خسارت هاي ناشي از آن مي باشد. در اين تحقيق، براي برآورد دبي حداکثر سيلاب حوزه آبخيز از روش مدل هيدرولوژيکي بارش-رواناب، HEC-HMS، آناليز فراواني سيلاب و فرمول هاي تجربي کريگر، ديکن و فانينگ استفاده شده است و براي مقايسه روش ها از شاخص آماري درصد خطاي نسبي دبي پيک سيل استفاده گرديد. در روش آناليز فراواني سيلاب به دليل اين که ايستگاه هاي هيدرومتري منطقه (حوزه آبخيز کشف رود)، از نظر مکاني فاصله زيادي با حوزه آبخيز مورد تحقيق داشته و بعضا داراي شرايط اقليمي و توپوگرافي متفاوتي با حوزه آبخيز مورد تحقيق مي باشند، اين روش تفاوت قابل توجهي در برآورد دبي حداکثر سيل حوزه آبخيز کوشک آباد در مقايسه با دو روش ديگر داشته و بدين جهت قابل استناد نمي باشد. در شبيه سازي بارش-رواناب با مدل HEC-HMS پس از تهيه اطلاعات مورد نياز، براي تهيه هيدروگراف سيل، از روش سازمان حفاظت خاک آمريکا (SCS) براي محاسبه رواناب با استفاده از بارش، و نيز رونديابي آبراهه هاي اصلي به روش ماسکينگام به منظور استخراج هيدروگراف سيل خروجي حوزه آبخيز استفاده شد. واسنجي لازم براي پارامتر تلفات اوليه صورت گرفته و با توجه به نتايج واسنجي مدل مزبور در حوزه آبخيز مورد تحقيق، براي برآورد دبي حداکثر سيل قابل استناد مي باشد. همچنين نتايج برآوردي فرمول هاي تجربي به کار گرفته شده نيز به دليل کاليبره شدن با شرايط منطقه، قابل استناد با مدل هيدرولوژيکي HEC-HMS براي حوزه آبخيز مورد تحقيق مي باشد.

 
کلید واژه: دبي حداکثر سيل، آناليز فراواني سيلاب، کريگر، ديکن، فانينگ، مدل، HEC-HMS، حوزه آبخيز کوشک آباد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 322   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی