نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی مدل کمی ژئومرفولوژی (IRSEEM) جهت برآورد فرسایش آبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مسيبي مرضيه,احمدي حسن,ملكي محسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

فرسايش خاک تهديدي جدي براي محيط زيست، سلامت و رفاه انسان ها بوده و پس از رشد جمعيت دومين چالش مهم زيست محيطي فرا روي جهان مي باشد. مطالعه فرسايش خاک در ايران قدمتي 40 ساله داشته و به دليل مشکلات موجود در زمينه حفاظت خاک و مبارزه با فرسايش خاک در کشور و اقتباسي بودن بيشتر روش هاي مورد استفاده از ساير کشورها، اين مدل ها تاکنون نتوانسته اند جواب مناسب، منطقي و مورد انتظار به دست دهند، از اين رو ابداع و ارائه يک روش کمي برآورد فرسايش و رسوب مبتني بر شرايط اقليمي متنوع آبخيزهاي ايران کاملا ضروري بوده است. با توجه به ارائه مدل کمي ژئومورفولوژي بر اساس روش کيفي ژئومورفولوژي (احمدي، 1374)، براي برآورد وضعيت فرسايش و رسوب و لزوم ارزيابي و واسنجي آن در شرايط مختلف اقليمي کشور، در اين تحقيق مدل کمي ژئومورفولوژي در حوزه آبخيز طالقان رود مورد ارزيابي قرار گرفت مدل کمي ژئومورفولوژي (IRSEEM) بر اساس مدل مفهومي و استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي توسعه يافته است که در آن با استفاده از معيارها و شاخص هاي موثر در فرسايش و رسوب، وضعيت فرسايش و رسوب برآورد مي گردد. جهت مقايسه، نتايج حاصل از مدل کمي ژئومورفولوژي با نتايج مدل تجربي EPM نيز مقايسه گرديد. نتايج تهيه نقشه شدت فرسايش خاک نشان داد که ضريب صحت کلي براي مدل IRSEEM برابر 89.24 درصد و براي مدل EPM برابر 71.67 درصد مي باشد. همچنين نتايج برآورد مقدار رسوب در مقايسه با آمار ر سوب مشاهده شده نشان داد مقدار خطاي نسبي براي مدل IRSEEM برابر 11.54 درصد و براي مدل EPM برابر 27.60 درصد بوده است.

 
کلید واژه: فرسايش، مدل کمي ژئومورفولوژي (IRSEEM)، نقشه فرسايش خاک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 95   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی