برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد رسوب با دو روش EPM و MPSIAC براي حوضه هاي فاقد ايستگاه (مطالعه موردي آبخيز بيخه دراز)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي الوار محمد*,حسيني سيدعلي,اصغرزاده مهتاب
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

فرسايش خاک از جمله فرآيندهايي است که منابع آب و خاک کشور ما را بصورت مستقيم و غير مستقيم شديدا تهديد مي کند و اگر چه جلوگيري کامل از آن امکان پذير نمي باشد ولي کاهش سرعت يا شدت آن امري ممکن و شدني است. در اين تحقيق وضعيت فرسايش و توليد رسوب در حوضه آبخيز بيخ دراز در استان فارس مورد بررسي قرار مي گيرد. جهت برآورد ميزان فرسايش و رسوب از دو مدل اصلاح Epm و Mpsiac استفاده شده و با بررسي عوامل نه گانه موثر در مدل Mpsiac اقدام به امتيازبندي به هر يک از عوامل گرديد و در نهايت با جمع امتيازات هر يک از پارمترها، امتياز نهايي استخراج و ميزان فرسايش و رسوب در هر يک از واحدهاي کاري برآورد گرديد. بر اساس اين مدل ميزان رسوب سالانه (Qs) معادل 444.61 متر مکعب در کيلومتر مربع برآورد شده است. و پس از تعيين فاکتورهاي فرمول مدل E.P.M، شدت فرسايش و ميزان رسوب براي هر يک از واحدهاي کاري حوضه، بدست آمد. که با جمع آنها شدت فرسايش و ميزان رسوب براي کل حوضه برآورد گرديد ميزان رسوب ساليانه برآورد شده با اين مدل در حوضه مورد مطالعه 47439.97 متر مکعب مي باشد. و سپس شدت فرسايش بصورت کيفي، نيز محاسبه گرديد. که چون ميانگين Z در حوضه مورد مطالعه ما، برابر 2.4 بوده و در رنج Z>1 قرار مي گيرد، بنابراين شدت کيفي فرسايش در آن، خيلي شديد مي باشد. و با توجه به شواهد موجود نتايج حاصل از مدل EPM منطقي تر مي باشد. و چون مدل Mpsiac، شيب ديواره آبراهه ها و رودخانه ها را مد نظر قرار نمي دهد ميزان رسوب را کمتر از مقدار واقعي آن برآورد مي کند، چنانچه ديواره ها داراي شيب مايل باشند، فرسايش کناري ايجاد مي کنند و رسوب هم توليد مي شود.

 
کلید واژه: برآورد رسوب، بيخه دراز، MPSIAC ،EPM
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 177   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی