نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان برخورداری کشاورزان از اخلاق حفاظت خاک مورد: حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محبوبي محمدرضا*
 
 *گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

اخلاق حفاظت به عنوان يک خصيصه مثبت در نهاد بشر، نقش مهمي در بهره برداري صحيح و حفظ منابع طبيعي دارد. توجه به اين خصيصه در حقيقت توجه به ابعاد انساني تاثير گذار در حفظ منابع طبيعي و از جمله خاک است. اين تحقيق با هدف تعيين ميزان برخورداري کشاورزان حوزه آبخيز زرين گل استان گلستان از اخلاق حفاظت خاک به اجرا در آمده است. روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي بوده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه کشاورزان ساکن در حوزه آبخيز زرين گل بوده اند که حداقل يک يا چند عمليات حفاظت خاک مورد توصيه آبخيزداري را پذيرفته و در اراضي کشاورزي خود بکار گرفته اند که تعداد آنها 400 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب تعداد 240 نفر از آنان انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در تدوين پرسشنامه از نظرات کارشناسان و متخصصان ترويج کشاورزي، علوم اجتماعي و حفاظت خاک استفاده شده است. براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده ابزار اندازه گيري، اعتبار محتوايي با نظرخواهي از اساتيد، متخصصان و کارشناسان مجرب انجام شده سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است. به منظور محاسبه قابليت اعتماد از روش آلفاي کرونباخ استفاده و مقدار آن %78 بدست آمده است. عمده ترين روشهاي آمار توصيفي شامل ميانگين، درصد، فراواني، واريانس و انحراف معيار بوده است که به منظور دسته بندي آزمودني ها از نظر صفات مختلف و توصيف ويژگي هاي جامعه آماري از آنها استفاده شده است. روشهاي آمار استنباطي نيز عمدتا جهت بررسي رابط بين متغيرها مورد استفاده قرار گرفته اند که شامل تحليل رابطه همزماني متغيرها بوده است. نتايج تحقيق نشان داد بين متغيرهاي سن، سابقه مالکيت زمين خانواده ،تبادل نظر زارع با کشاورزان پذيرنده عمليات نوين حفاظتي و ميزان آينده نگربودن زارع و ميزان برخورداري وي از اخلاق حفاظت خاک رابطه معني داري با اطمينان 95 درصد وجود دارد. همچنين بين تعداد حضور زارع در دوره هاي آموزشي حفاظت خاک، نوع مالکيت زمين زارع، مشارکت اجتماعي زارع، تعداد پذيرندگان عمليات جديد حفاظتي مورد شناخت زارع، ارزيابي زارع از ميزان فرسايش خاک در مزرعه، ميزان آگاهي زارع از تاثير عمليات حفاظت خاک، ميزان استفاده زارع از عمليات سنتي حفاظت خاک و تعداد محصول مورد کشت و ميزان برخورداري وي از اخلاق حفاظت خاک رابطه معني داري با اطمينان 99 درصد وجود دارد. توجه به ارايه آموزش هاي ترويجي در زمينه هاي حفاظت خاک و زمينه سازي تبادل نظرزارع با ساير کشاورزان پذيرنده عمليات نوين حفاظتي از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه بوده است.

 
کلید واژه: اخلاق حفاظت، حفاظت خاک، حوزه آبخيز، استان گلستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 165   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی