برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعيين مناسبترين توزيع احتمالاتي سيلاب منطقه اي (مطالعه موردي: حوضه آبخيز حبله رود)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قمشيون مرضيه*,ملكيان آرش
 
 *دانشگاه سمنان
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

به کمک علم آمار و احتمالات و با پيروي از قوانين طبيعت مي توان احتمال رخدادهايي مانند سيل را پيش بيني کرد و صدمات آن را به حداقل رساند. به منظور انتخاب مناسبترين توزيع فراواني جهت برآورد مقادير دبي حداکثر لحظه اي با احتمالات وقوع مشخص در حوضه حبله رود، 22 ايستگاه هيدرومتري با طول دوره آماري 28 ساله انتخاب و آمار دبي حداکثر لحظه اي از اين ايستگاهها استخراج شد. پس از آزمون همگني و رفع نواقص داده ها احتمال تئوري آنها با 7 نوع توزيع فراواني شامل توزيع هاي نرمال، لوگ نرمال دو متغيره، لوگ نرمال سه متغيره، گاماي دو متغيره، پيرسون نوع سه، لوگ پيرسون نوع سه و توزيع گمبل محاسبه شد. با استفاده از آزمون برازش نکويي مجذور ميانگين انحرافات نسبي (حداقل مربعات) توزيع مناسب براي هر سري آماري انتخاب و از روي مناسب ترين توزيه فراواني مقادير سيلاب براي دوره بازگشتهاي 100، 50، 25، 20، 5، 2 ساله برآورد شد. مجموع امتيازات بدست امده براي توزيع در کل 22 ايستگاه بدست آمد و به اين ترتيب توزيع لوگ پيرسون نوع سه به روش بيشينه درستنمايي با جمع امتياز 42 و معدل 1.9 در 72.72 درصد حالات توزيع برتر و توزيع نرمال با جمع امتياز 154 و معدل 7 در 100 درصد حالات نامنساب ترين توزيع شناخته شده. توزيع هاي پيرسون نوع سه با جمع امتياز 54 و معدل 2.59 و لوگ نرمال دو متغيره با جمع امتياز 64 معدل 2.9 دومين و سومين توزيع هاي مناسب منطقه شدند.

 
کلید واژه: دبي حداکثر لحظه اي، دوره بازگشت، تابع توزيع فراواني، آزمون برازش نکويي، حوضه حبله رود، توزيع لوگ پيرسون نوع سه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 250   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی