نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی فاکتورهای موثر برشیب منحنی های سنجه رسوب در اقالیم مختلف ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرخ زاده بهنوش,مهدوي محمد,سلاجقه علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

به علت کمبود آمار و اطلاعات و يا مشکلات مربوط به اندازه گيري هاي مستقيم رسوب، تعيين روابط تجربي بين دبي آب و رسوب، منجمله منحني هاي سنجه همواره مورد توجه متخصصين بوده است. به دليل اهميت منحني هاي سنجه در برآورد دبي رسوب و تعدد عوامل موثر بر شکل و روند تغيير اين منحني ها، در تحقيق حاضر سعي شده عوامل و فاکتورهاي موثر بر افزايش يا کاهش شيب منحني هاي سنجه رسوب بررسي و تعيين شوند، تا از نتايج حاصله بتوان در حوزه هاي فاقد آمار بهره گرفت. لذا پس از انتخاب 29 ايستگاه هيدرومتري با پراکنش مناسب جغرافيايي در سطح کشور و منطقه بندي ايستگاهها به 4 اقليم مرطوب، نيمه مرطوب، خشک و نيمه خشک، منحني سنجه آنها رسم گرديد. با انتخاب فاکتورهاي درصد اراضي حساس به فرسايش، درصد پوشش گياهي و مساحت حوزه آبخيز که در توليد رسوب موثراند، به عنوان متغير مستقل، با شيب منحني ها، روابط رگرسيوني برقرار گرديد. سطح معني داري روابط بدست آمده در اقليم مرطوب در سطح 95 درصد، در اقليم نيمه مرطوب در سطح 99 درصد و در اقليم خشک در سطح 90 درصد، به معناي تاثير و همبستگي عوامل مذکور بر تغيير شيب منحني هاي سنجه مي باشند. عدم ارائه رابطه معني دار در اقليم نيمه خشک حاکي از تاثير عواملي ديگربر منحني هاي سنجه ايستگاههاي انتخابي در اين اقليم مي باشد.

 
کلید واژه: منحني سنجه رسوب، ايستگاه هيدرومتري، دبي رسوب، اقليم، روابط رگرسيوني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 75   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی