نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان بکارگیری عملیات حفاظت خاک توسط کشاورزان حوزه های آبخیز کرخه و دز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شفيعي فاطمه,رضوانفر احمد,حسيني سيدمحمود,سرمديان فريدون
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي ميزان بکارگيري عمليات حفاظت خاک توسط کشاورزان حوزه آبخيز کرخه و دز در استان خوزستان مي باشد. روش تحقيق پيمايشي و از نوع توصيفي - همبستگي به منظور تعيين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته مي باشد. جامعه آماري مورد نظر شامل کشاورزان حوزه هاي آبخيز کرخه و دز به تعداد 394 نفر مي باشد که از اين ميان تعداد 82 نفر به روش نمونه گيري تصادفي با انتساب متناسب بعنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روايي محتوايي پرسشنامه مورد استفاده جهت گردآوري داده ها با کسب نظرات متخصصان و اساتيد ترويج و آموزش کشاورزي مورد بررسي و اصلاحات لازم صورت گرفت. جهت تعيين پايايي بخش سنجش بکارگيري عمليات حفاظت خاک توسط کشاورزان از ضريب اعتبار کرونباخ آلفا استفاده گرديد که مقدار آن 0.74 بدست آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي توصيفي ميانگين و انحراف معيار و روش هاي آماري استنباطي همچون همبستگي و رگرسيون استفاده گرديد. يافته ها نشان داد که بيشتر کشاورزان عمليات حفاظت خاک را در سطح متوسط بکار مي گيرند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که رابطه مثبت و معني داري بين متغير وابسته «بکارگيري عمليات حفاظت خاک» با متغيرهاي ميزان استفاده از کانال هاي ارتباطي و منابع اطلاعاتي و دسترسي به زيرساختهاي فناوري اطلاعات وجود دارد. در تحليل رگرسيوني به روش گام به گام متغيرهاي پيش بيني کننده بکارگيري عمليات حفاظت خاک در دو گام وارد شدند در گام اول متغير ميزان استفاده از کانال هاي ارتباطي و منابع اطلاعاتي و در گام دوم ميزان دسترسي به زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات وارد معادله شدند. که در مجموع 16.1 درصد از واريانس وابسته ميزان بکارگيري عمليات حفاظت خاک را تبيين کردند.

 
کلید واژه: بکارگيري عمليات حفاظت خاک، کشاورزان، حوزه هاي آبخيز کرخه و دز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی