برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی شیوع کودک آزاری در کودکان 18-1 سال دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تيموري آزاده*
 
 *دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

کودکان آسيب پذيرترين قشر جامعه هستند و نياز به توجه و حمايت ويژه اي دارند تا از سلامت جسمي و روحي رواني برخوردار گردند، سوء رفتار و کودک آزاري (جسمي، جنسي، مسامحه و غفلت از کودک، بدرفتاري عاطفي) از جمله آسيب هاي اجتماعي است که امروزه بنظر ميرسد روبه تزايد باشد و اين عامل تاثيرات رواني بلند مدت از جمله افسردگي، خشونت هاي خانوادگي، خودکشي، سوءمصرف مواد و.. را به همراه دارد لذا به دليل اهميت مساله بر آن شديم تا به بررسي شيوع برخي موارد کودک آزاري بپردازيم. اين مطالعه ميداني و از نوع توصيفي و مقطعي بوده در اين مطالعه 3760نفر (804 کودک 5- 1 ساله 1352 کودک 11-6 و 1604 کودک 18-12 ساله) به روش تصادفي انتخاب و پرسشنامه اي که بدين منظور تهيه، پايلوت و اصلاح شده از تاريخ 7/8/1387 لغايت 15/11/1387 جهت آنها تکميل، سپس اطلاعات وارد نرم افزار spss شده و نتايج مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. %48.4 دختران و %51.6 پسران بررسي شدند. بر اساس گزارش والدين %9.8 کودکان با پدر و %2.1 با مادر خود زندگي نمي کردند %65.3 مادران خانه دار، %12.8 پدران بيکار بودند از نظر سواد %38.7 والدين سواد سوم راهنمايي و کمتر داشتند. در اين بررسي %76.6 کودکان 5-1سال %43.7 11-6 سال و %33.4 18-12 در طي 24 ساعت گذشته حداقل يکبار مورد بد اخمي، بي اعتنايي و يا تنبيه قرار گرفته بودند طبق اطلاعات موجود بيشترين حالت کودک آزاري در گروه سني 5-1 سال تنبيه بدني از سوي مادر بوده و با افزايش سن از تنبيه بدني کاسته و بيشتر کودک آزاري به شکل لفظي و محروميت از خواسته ها بوده. بين اشتغال والدين با کودک آزاري رابطه معني داري مشاهده نشد. بيشترين تنييه کودکان در گروه سني 5-1 سال به ترتيب مادر (%86.8پدر %8.3، خواهر يا برادر %4.9 و در گروه سني 11-6 سال مادر %74.7 پدر %5.7 خواهر يا برادر %19.6 و در گروه سني 18 -12 مادر %52.6 پدر %27.2 و خواهر يا برادر %20.2. شيوع کودک آزاري در گروه سني 5-1 سال بيشتر و شايعترين الگوي کودک آزاري بي توجهي، بداخمي و بي اعتنايي و تنبيه کودکان است بيشترين موارد کودک آزاري از جانب مادران است که مي تواند به دليل نداشتن الگوي صحيح تربيتي باشد. بيشرين کودک آزاري در پسران در گروه سني 11-6 سال است. با توجه به نتايج بنظر ميرسد جهت حفظ حقوق کودک بايد آگاهي خانواده ها در زمينه مهارت هاي فرزند پروري با همکاري رسانه ها افزايش يابد و بهداشت روان به عنوان يک اولويت مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 193  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی