نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی سویه های بیماریزای ویروس بیماری نیوکاسل جدا شده از شیوع بیماری در ایران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صمدي سارا*,حسين نيا اميرمحمد,پيلوار پريسا,جعفري مهري
 
 *مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

ويروس بيماري نيوکاسل (NDV) متعلق به خانواده پاراميکزوويريده و جنس روبولاويروس است. بر روي پوشش اين ويروس دو گليکوپروتئين به نام F,HN وجود دارد NDV به دليل داشتن پاتوتيپ هاي گوناگون سبب ايجاد بيماري با حدت هاي مختلف در بين سويه ها مي گردد. بر اين اساس ويروس هاي بيماري نيوکاسل از نظر حدت بيماري زايي به سه گروه لنتوژنيک، مزوژنيک و ولوژنيک تقسيم مي شوند. تفاوت بين اين پاتوتيپها به توانايي شکست پروتئين F باز مي گردد. اين مطالعه جهت تعيين توالي جايگاه شکست پروتئين F انجام گرفته است. در اين مطالعه ابتدا ويروسها پاساژ داده شده و RNA آنها استخراج گرديد. سپس به کمک روش RT-PCR ابتدا cDNA تهيه و سپس با انجام واکنش PCR تکثير شد. سپس به کمک روش الکتروفورز و رنگ آميزي درون ژل نمونه ها با دستگاه UV بررسي شدند. به منظور تاييد PCR، نمونه ها مورد هضم آنزيمي با آنزيم محدود کننده PstI قرار گرفتند. سپس بر روي نمونه مجدد، خالص سازي و خشک کردن انجام شد و جهت تعيين توالي نوکلئوتيدي به شرکت MWG کشور آلمان ارسال گرديد. کليه نمونه هاي مورد بررسي به کمک پرايمر طراحي شده اختصاصي و ضمن بهينه سازي واکنش ها، باند bp900 شامل ناحيه شکست پروتئين F را نشان داده و مثبت تشخيص داده شدند. در واکنش با آنزيم محدود کننده PstI نيز طي هضم، تمام نمونه ها باندهاي bp720 و bp180 را نشان دادند. تعيين توالي نوکلئوتيدي و آمينواسيدي پروتئين F نيز به کمک نرم افزارBio Edit  صورت پذيرفت و با سويه هاي رفرنس و کشورهاي منطقه مقايسه گرديد.
آناليز توالي نوکلئوتيدي نمونه ها با تغييرات تک بازي همراه بود که البته تغيير معناداري در ساختار پروتئين در پي نداشت. در مقايسه توالي نوکلئوتيدي سويه هاي مورد نظر با سويه هاي رفرنس و کشورهاي منطقه، تشابه بيشتري بين سويه هاي مورد بررسي و کشورهاي منطقه مشاهده شد. طي آناليز توالي آمينواسيدي نيز، آمينواسيدهاي جايگاه شکست در سويه هاي مورد بررسي يکسان و بدون تغيير مي باشند. تغييرات توالي آمينواسيدي در اين سويه ها به تغييرات مشاهده شده در کشورهاي منطقه نزديک تر مي باشد. طي آناليزهاي فيلوژنتيک هم مشاهده گرديد که سويه هاي مورد نظر با کشورهاي منطقه از قرابت بيشتري نسبت به سويه هاي رفرنس برخوردار مي باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 203  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی