برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسي سطح و شدت فرسودگي شغلي و ارتباط آن با شرايط فيزيکي محيط کار در کارکنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار؛ 1389

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضوي سيدمهدي*,قرباني عليرضا,شگرف نخعي محمدرضا,كلاته عربي حسين,وحيدي محمدتقي,تبرايي ياسر
 
 *معاونت بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
 
چکیده: 

محيط کار شامل تنش هاي فيزيکي، اجتماعي و رواني است که هر يک بر سلامتي افراد تاثير گذارند. اين مساله در مورد کارکنان بهداشتي که در ارتباط دائم با مراجعين بيمار هستند بيشتر مشهود است. تنشهاي پي در پي و شديد، جزء لاينفک کليه حرف پزشکي است که شاغلين آن را در معرض فرسودگي قرار مي دهد. تحقيق حاضر با هدف تعيين سطح و شدت فرسودگي شغلي و ارتباط آن با شرايط فيزيکي محيط کار در کارکنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار انجام گرديد. مواد وروشها: اين مطالعه توصيفي–تحليلي در بين 250 نفر از کارکنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار انجام گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه استاندارد مسلاچ بود که توسط کارکنان تکميل گرديد. داده هاي جمع آوري شده پس از ورود به نرم افزار spss 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بالاترين ميانگين سني در کارکنان اداري و خدمات (41.30±7.08) مشاهده شد و در کارکنان مرکز بهداشت برابر 40.85±53 بود. بين شدت فرسودگي شغلي در حيطه عملکرد و مسخ شخصيت با محل خدمت کارکنان ارتباط آماري معني داري وجود داشت. همچنين نتايج ارتباط آماري معني داري بين شدت فرسودگي شغلي در حيطه عملکرد، مسخ شخصيت و عاطفي با رشته شغلي کارکنان نشان داد. محيط هاي بهداشتي درماني با استرس هاي شغلي همراه مي باشند و کارکنان اين حوزه به فرسودگي شغلي مبتلا مي شوند ولي مي توان با تقويت روابط غير رسمي، انگيزش، مهارت آموزي، بهبود شرايط فيزيکي محيط کار و شايسته سالاري باعث تاخير در اين امر شد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 86  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی