برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد تعیین وضعیت تغذیه ای به روش ارزیابی جامع ذهنی و ارتباط آن با شاخصهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریک در بیماران همودیالیزی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ابراهيم زاده كر بهروز*
 
 *دانشگاه علوم پزشکي گلستان
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

ارزيابي سابجکتيو [Subjective Global Assessment (SGA)] از کاربردي ترين راههاي ارزيابي وضعيت تغذيه اي بيماران مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت تغذيه اي و ارتباط آن با شاخصهاي بيوشيميايي و آنتروپومتريک در بيماران مراجعه کننده به مرکز دياليز بيمارستان مطهري گنبد انجام شد.
در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 48 بيمار تحت درمان با دستگاه همودياليز بصورت تصادفي انتخاب شدند. سوء تغذيه با استفاده از روش ارزيابي جامع ذهني تعريف گرديد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي شامل اطلاعات دموگرافيک، اطلاعات آنتروپومتريک، اطلاعات بيوشيميايي و اطلاعات معاينات باليني بود. داده ها در نرم افزار آماري
SPSS11.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
از مجموع 48 بيمار مورد مطالعه، 3نفر (6.3 درصد) وضعيت تغذيه اي خوب، 24نفر (50 درصد) سوء تغذيه خفيف، 21 نفر (43.7 درصد) سوء تغذيه متوسط داشتند. ضريب همبستگي پيرسون رابطه معني دار نمره شاخص
SGA با سن (r=0.335سطح تحصيلات (-r=0.425) و طول سالهاي تحت درمان با دياليز (r=0.332) را نشان داد. آزمون کاي اسکواير نيز تفاوت معني تفاوت معني دار مقادير دور وسط بازويي (X2=11.905مقادير دور عضله بازويي (X2=5.088توده عضلاني (X2=5.09) نيتروزن اوره خون (X2=9.197مقادير کليرانس کراتينين (X2=8.508مقادير آهن خون (X2=7.176مقادير سديم خون (X2=4.83مقادير فسفر خون (X2=5.61مقادير کلسترول خون (X2=3.942) و مقادير تري گليسيريد (X2=6.429) را در بروز سوء تغذيه بيماران نشان داد. جنسيت، قوميت، شغل، اتيولوژي اوليه بيماري، TSF، CRP و BMI رابطه معني داري با شاخص SGA نشان نداد.
در مطالعه ما، برحسب شاخص
SGA بيشتر از نصف بيماران مورد بررسي، سالم يا سوء تغذيه خفيف داشتند، بقيه سوء تغذيه متوسط داشتند و هيچکدام سوء تغذيه شديد نشان ندادند که نشانگر وضعيت نسبتا قابل قبول بيماران است. با توجه به رابطه معني دار بعضي شاخصهاي آنتروپومتري در کنار شاخصهاي بيوشيميايي، اهميت آنها نيز مشخص ميشود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 105  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی