برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسي ميزان تفاوت بين انتظارات و ادراکات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از کيفيت خدمات آموزشي بر اساس مدل پنج بعدي سروکوال

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدي بلبان آباد علي*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قروه
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
 
چکیده: 

چکيده اين مقاله به بررسي تفاوت بين ادراک و انتظارات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده در اين دانشگاه با استفاده از مدل پنج بعدي SERVEQUAL در سال 1389 پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان (1000 نفر) دانشگاه آزاد اسلامي شهر قروه تشکيل داده اند، 300 نفر به عنوان نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران تعيين شدند، روش پژوهش پيمايشي و از شيوه نمونه گيري طبقه اي متناسب استفاده شده است. مباني نظري اين پژوهش به بحث در مورد کيفيت، مديريت کيفيت جامع، پيشگامان کيفيت و در قسمت دوم به تشريح شاخص هاي مدل سروکوال پرداخته شده است و سپس در پايان مدل نظري تحقيق طراحي گرديده است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده که بعد از برآورد اعتبار و پايايي (از طريق تحليل عامل) در بين پاسخگويان توزيع گرديد. بعد از تکميل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 ضرايب آماري متناسب با نوع متغيرها (آزمون T) محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج آزمون سوال هاي پژوهش بيانگر اين است که بين ميانگين تفاوت ادراک و انتظارات دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده در دانشگاه به تفکيک جنسيت و مقطع تحصيلي دانشجويان تفاوت معناداري وجود ندارد. در نهايت نتايج آزمون فرضيات بيانگر اين است که بين ادراک و انتظارات دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده در ابعاد پنج گانه (شواهد فيزيکي، قابليت اطمينان، پاسخگويي، تضمين و همدلي) تفاوت معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 91  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی