نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش تراکم و تاریخ کاشت گندم بر زیست توده علف های هرز و عملکرد گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرعلوي سيدوجيه اله,قرباني رضا,كهنسال اردشير,رام پيمان
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

انتخاب راهکارهاي زراعي کنترل علف هاي هرز مانند افزايش تراکم گياه زراعي و تغيير تاريخ کاشت از اجزاء مهم مديريت تلفيقي علف هاي هرز هستند. به منظور بررسي اثر تراکم و تاريخ کاشت گندم پاييزه بر بيوماس و زيست توده علف هاي هرز و عملکرد گندم، آزمايشي در سال زراعي 1387- 1386 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي شيروان به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 9 تيمار در 4 تکرار به اجرا در آمد. به اين منظور دو فاکتور تراکم کاشت گندم (با سه سطح 400، 600 و 800 بوته در متر مربع) و تاريخ کاشت (با سه سطح، 10 آبان، 30 آبان، و 10 آذر ماه) در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد که افزايش تراکم کاشت گندم باعث کاهش زيست توده کل علف هاي هرزشد. بطور که در تراکم 800 بوته در متر مربع گندم وزن خشک علفهاي هرز به طور معني داري از ساير تراکم ها کمتر بود. هم چنين بررسي ها نشان داد که اثر تيمارهاي مختلف تاريخ کاشت بر زيست توده علف هاي هرز معني دار بود (P<0.05). ميان دو تاريخ کاشت 10 و 30 آبان از نظر وزن خشک کل علف هاي هرز تفاوت معني داري وجود نداشت اما وزن خشک علف هاي هرز در تاريخ کاشت 10 آذر (کاشت دير) عملکرد دانه به طور معني داري کمتر از دو تاريخ کاشت ديگر بود. با افزايش وزن خشک علف هاي هرز عملکرد دانه گندم کاسته شد.

 
کلید واژه: تراکم کاشت، تاريخ کاشت، عملکرد گندم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 106   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی