نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ در تراکم های تاج خروس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاظميني سيدعبدالرضا,عدالت محسن,زارع مهذبيه سارا,حجازي اسما
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور مطالعه تاثير تنش خشکي در 3 سطح (100، 75 و 50 درصد ظرفيت مزرعه) و تراکم هاي تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.) در 5 سطح (0، 3، 6، 9 و 12 بوته در متر مربع) بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گلرنگ (Carthamus tinctoria L.) رقم محلي اصفهان، آزمايشي مزرعه اي در سال 1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز انجام شد. در اين آزمايش که به صورت طرح يک بار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد و رژيم آبياري در کرت اصلي و تراکم تاج خروس در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تنش خشکي و تراکم تاج خروس تاثير معني داري بر عملکرد دانه گلرنگ داشت. بيشترين عملکرد دانه (2587.9 کيلوگرم در هکتار) و کمترين عملکرد دانه (2057.18 کيلوگرم در هکتار) در تيمار 100 درصد و 50 درصد ظرفيت مزرعه بدست آمد. نتايج نشان داد که در مقايسه با تيمار بدون علف هرز، با افزايش تراکم تاج خروس از 3 به 6، 9 و 12 بوته در متر مربع عملکرد دانه گلرنگ به ترتيب 33.5، 42.8، 49.6 و 57.9 درصد بطور معني داري کاهش يافت. از بين اجزاي عملکرد دانه، تعداد طبق در هر بوته و تعداد دانه در هر طبق، تحت تاثير تيمار تنش رطوبتي از 100 به 50 درصد ظرفيت مزرعه و تراکم علف هرز تاج خروس بطور معني داري کاهش يافت. برهمکنش تنش خشکي و تراکم تاج خروس نشان داد که در هر سطحي از تراکم علف هرز تاج خروس با کاهش آب ظرفيت مزرعه، عملکرد دانه بطور معني داري کاهش يافت. بيشترين درصد کاهش عملکرد دانه گلرنگ در 100 ظرفيت مزرعه در تراکم هاي بيشتر علف هرز تاج خروس (9 و 12 بوته در متر مربع) بدست آمد در حالي که با اعمال تنش خشکي و رسيدن رطوبت به 50 درصد طرفيت اين کاهش عملکرد دانه در تراکم هاي بايين تر علف هرز تاج خروس (3 و 6 بوته در متر مربع) مشاهده شد.

 
کلید واژه: گلرنگ، تراکم تاج خروس، عملکرد دانه، تنش خشکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 78   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی