نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تداخل تراکم های مختلف تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر افت عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شهبازي سعيد,رحيميان مشهدي حميد,محمدعلي زاده حسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

کنجد (Sesamun indicum L.) از جمله گياهان روغني است که داراي برترين کيفيت روغن خوراکي است. علف هاي هرز از جمله عوامل محدود کننده افزايش توليد محصول در کنجد مي باشند. تاج خروس نيز يکي از علف هاي هرز غالب مزارع کنجد مي باشد که هر ساله موجب کاهش کمي و کيفي محصول مي گردد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر تراکم هاي مختلف تاج خروس (0 ،2، 4، 8، 16 در مترمربع) بر رشد و عملکرد 4 رقم کنجد اولتان، ناز تک شاخه، ورامين 2822 و کرج 1 است. بدين منظور در سال 1386 در مزرعه پژوهشي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در کرج بررسي به صورت طرح آزمايشي فاکتوريل و در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار و 20 تيمار به اجرا در آمد. تراکم کنجد ثابت در نظر گرفته شد. در حالت عدم حضور علف هرز و نبود رقابت با تاج خروس، رقم ورامين بيشترين عملکرد دانه (1179.25) و رقم ناز کمترين (768.47) مقدار عملکرد دانه را داشتند. دو رقم ديگر کنجد يعني اولتان و ناز تک شاخه 1 حالت حد واسط بودند. همچنين شاخص برداشت در تيمارهاي موجود از لحاظ آماري تفاوت معني داري نداشت. بر اساس پارامترهاي مدل افت عملکرد (a و m)، در تراکم 16 بوته در متر مربع رقم اولتان کمترين (17.88) و رقم کرج 1 بيشترين (49.54) درصد افت عملکرد دانه را داشتند که بيانگر توانايي رقابت بيشتر رقم اولتان با تاج خروس است.

 
کلید واژه: کنجد، تاج خروس، تراکم، رقابت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی