برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات احتمالی آللوپاتی بقایای گندم در تناوب زراعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سعادتيان بيژن,سليماني فاطمه,احمدوند گودرز,وجداني آرام سميه
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

آللوپاتي به عنوان مکانيسمي از تداخل در اکوسيستم هاي کشاورزي، مي تواند به صورت مضر بر روي جوانه زني و عملکرد گياهان موجود در تناوب اثر بگذارد. اين پژوهش در قالب سه طرح کاملا تصادفي در آزمايشگاه فيزيولوژي بذر دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا در سال 1387 انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سطوح غلظت هاي عصاره آبي بقاياي گندم (0، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد) بود. بذور جو رقم ماکويي، چغندر رقم زرقان و کلزاي رقم اوکاپي جهت آزمايشات مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج بررسي نشان داد که اثر عصاره آبي بقاياي گندم بر کليه صفات مورد بررسي بذور جو، چغندر و کلزا معني دار بود (P=0.01) سرعت جوانه زني بذور هر سه گونه در تمامي سطوح عصاره گندم به طور معني داري کاهش نشان داد و در غلظت 100 درصد عصاره گندم، سرعت جوانه زني بذور جو، چغندر و کلزا به ترتيب 87، 67 و 54 درصد کاهش نشان داد. در بذور چغندر، بيشترين تاثير معني دار عصاره گندم بر صفات درصد و سرعت جوانه زني مشاهده شد. از غلظت 60 درصد عصاره گندم وزن تر و خشک گياهچه جو نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان داد و در غلظت 100 عصاره آن، دو صفت مذکور، به ترتيب 6.4 و 28 درصد کاهش داشت. در بذور کلزا، بيشترين تاثير سطوح عصاره گندم، بر صفات وزن تر و خشک گياهچه و کمترين تاثير بر درصد جوانه زني حاصل شد. به طور کلي نتايج سه آزمايش نشان داد که بذور کلزا از نظر جوانه زني و بذور جو از نظر خصوصيات گياهچه، کمترين تاثير پذيري را از عصاره آبي گندم داشتند.

 
کلید واژه: آللوپاتي، عصاره گندم، تناوب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 98   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی