نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum aestivum L) و علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني مجتبي,زماني غلامرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

تنش شوري يکي از عوامل محدود کننده در مراحل مختلف رشد و نمو گياهان مي باشد. به منظور ارزيابي جوانه زني و رشد اوليه گندم و جودره به تنش شوري حاصل از کلريد سديم دو آزمايش جداگانه بر پايه طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار در ژرميناتور در آزمايشگاه تحقيقاتي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند اجرا گرديد. سطوح مختلف شوري عبارت بودند از: 0، 0.3، -5، -10 و -15 بار. نتايج اين تحقيق نشان داد که با افزايش سطوح مختلف شوري درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، وزن تر گياه چه، وزن تر ريشه چه، وزن تر ساقه چه، طول ريشه چه و ساقه چه هر دو گياه کاهش يافت. مقايسه گروهي مستقل بين دو گياه نيز نشان داد که درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و طول ريشه چه در جودره بر اثر تنش شوري نسبت به گندم کاهش بيشتري داشت که اين کاهش معني دار بود هر چند در طول ساقه چه جودره کمتر بود اما اين کاهش معني دار نبود. برازش مدل لجستيک سه پارامتري رابطه بين سطوح مختلف تنش و درصد جوانه زني گندم و جودره را به خوبي توجيه نمود. پارامتر X50 مدل مذکور حاکي از کاهش 50 درصدي حداکثر جوانه زني گندم و جودره به ترتيب در پتانسيل هاي اسمزي -10.83 و -6.40 بار مي باشد که اين امر حساسيت بيشتر جودره را به تنش شوري نشان مي دهد نتايج اين آزمايش نشان داد که جودره نسبت به گندم در برابر تنش شوري حساس تر است.

 
کلید واژه: جوانه زني، تنش شوري، گندم و جودره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی