مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي پيامدهاي زيست محيطي گسترش و توسعه بي رويه مناطق شهري با استفاده از فناوري سنجش از دور (مطالعه موردي: شهرستان بوکان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كريم پوركوچك عليا علي*,قاجري نعمت,شهابي هيمن,حميديه محمدرضا,محمدپور آزاد,كاظمي راد هوشيار
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مهاباد
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
 
چکیده: 

رشد ناموزون شهرها و عدم برنامه ريزي بلندمدت در مورد رشد شهرها باعث پيامدهاي محيطي از جمله آلودگي هوا و آب، تخريب جنگلها و اراضي کشاورزي، همچنين اثرات اجتماعي و اقتصادي آنها نظير افزايش تفاوتهاي اقتصادي، جدايي گزيني اجتماعي و هزينه هاي زيرساختي، تحت الشعاع قرار گرفته است. پيامدهاي منفي چنين پديده اي در کشور ما با محدوديت شديد اقليمي و حساسيت بالاي اکوسيستمهاي طبيعي و انساني مواجه است، بسيار بالا است بويژه آنکه روند مذکور بدون برنامه ريزي با برنامه ريزي ضعيف توام باشد. براي بررسي و ارزيابي آثار گسترش انفجاري و کم تراکم مناطق در شهر در عرصه هاي کشاورزي، در تحقيق حاضر تغييرات کاربري زمين شهرستان بوکان با استفاده از تصاوير ماهواره اي ETM+,TM در طي سالهاي 1991 الي 2002 مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. مقايسه داده هاي حاصل از تصاوير ماهواره اي در طي سالهاي مذکور بيانگر افزايش چشمگير مساحت اراضي شهري و سطوح ساخته شده و گسترش آنها بر روي اراضي طبيعي در شهرستان بوکان مي باشد. تداوم چنين روندي در سالهاي آينده نزديک موجب بروز بحرانهاي زيست محيطي و محو شدن چشم اندازهاي زيباي طبيعي در اين شهرستان خواهد شد.

 
کلید واژه: گسترش ناموزون شهري، تغييرات کاربري اراضي، منابع طبيعي، بحرانهاي زيست محيطي، بوکان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 101   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی