مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات آلودگي سرب بر روي پارامترهاي رشد گياهچه هاي 10 و 20 روزه کلزا رقم اکاپي تحت تيمار اسيد ساليسيليک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رنجبر منيره,لاري يزدي حسين,برومندجزي شيدا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق به علت ماهيت شناسايي اثرات ناشي از مسموميت فلزا ت سنگين از جمله سرب در گياهان اثر غلظت هاي مختلف 0.25، 0.5، 0.75، 1، 1.5 و 2 ميلي مولار نيترات سرب، همچنين غلظت هاي فوق به همراه اسيدساليسيليک 5 و 10 ميکرومولار بر پارامترهاي رشد گياه کلزا .Brassica napusL رقم اکاپي مورد مطالعه قرار گرفت. گياهان در محيط هوگلند به مدت 10 و سپس 20 روز رشد کرده و در پايان دوره تيمار ريشه و اندام هوايي گياهان بطور جداگانه برداشت و جدا شده و پارامترهايي مثل طول ريشه، ساقه، سطح پهنک، وزن تر ريشه و اندام هوايي اندازه گيري شدند. محاسبات آماري به وسيله نرم افزار SPSS و جدول آناليز و اريانس و آزمون دانکن انجام گرفت.
نتايج نشان داد که طول ريشه، ساقه، سطح پهنک، وزن تر ريشه و اندام هوايي با افزايش غلظت نيترات سرب نسبت به شاهد کاهش معني داري يافت. (
P<0.01) که اين کاهش بر روي رشد ريشه محسوس تر بوده ولي با اين وجود گياهچه هاي 20 روزه کلزا غلظت 1 ميلي مولار نيترات سرب را به خوبي تحمل کرده که نشان دهنده مقاومت اين گياه نسبت به آلودگي سرب مي باشد. همچنين با به کارگيري اسيد ساليسيليک با دو غلظت 10 و 5 ميکرومولار کليه آسيب هاي ناشي از تنش سرب تعديل يافت. اين تحقيقات ثابت مي کند که خطر مسموميت گياه در محيط هاي آلوده مانند مناطق نزذيک کارخانجات ذوب فلزات، مسيرهاي ترافيک جاده اي و شهري جدي است و لذا چون گياهچه هاي 20 روزه کلزا مي توانند غلظت هاي بالاي نيترات سرب را تحمل کنند يک گياه مقاوم به مسموميت سرب بوده و مي توان از آن به عنوان پاک کننده محيط زيست استفاده کرد.

 
کلید واژه: سرب، پارامترهاي رشد، اسيدساليسيليک، کلزا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 80   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی