نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات آلودگی سرب بر فعالیت رنگیزه های فتوسنتزی و محتوی پرولین در اندام هوایی وزیرزمینی گیاه 20 روزه کلزا تحت تیمار اسید سالیسیلیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: لاري يزدي حسين,رنجبر منيره,برومندجزي شيدا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

در پژوهش حاضر اثر سمي سرب روي برخي فعاليتهاي فيزيولوژيکي گياهچه هاي 20 روزه کلزا رقم اکاپي مورد بررسي قرارگرفت. دانه رست هاي کلزا در محيط کشت هيدروپونيک کشت داده شدند و تحت تيمارهاي مختلف نيترات سرب (0.25، 0.5، 0.75 و 1 ميلي مولار)، سرب با غلظت فوق به همراه اسيد ساليسيليک (10 و 5 ميکرومولار) با سه تکرار قرار گرفتند، پس از پايان دوره تيمار ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي شامل کلروفيل a,b,a+b و همچنين محتوي پرولين در اندامهاي هوايي و زيرزميني اندازه گيري شد.
نتايج نشان داد که با افزايش غلظت نيترات سرب، رنگيزه هاي فتوسنتزي شامل کلروفيل
a,b,a+b در برگ هاي کلزا به طور معني داري کاهش يافت. (P<0.01) همچنين افزايش معني داري در مقدار پرولين برگ و ريشه مشاهده شد و اين افزايش در ريشه بيشتر از برگ بود. کاربرد هم زمان تيمار سرب و اسيد ساليسيليک باعث کاهش ميزان پرولين و افزايش فعاليت رنگيزه هاي فتوسنتزي گرديد. محاسبات آماري به وسيله نرم افزار SPSS و جدول آنليز واريانس و آزمون دانگن انجام گرفت.

 
کلید واژه: سرب، رنگيزه هاي فتوسنتزي، پرولين، کلزا، اسيد ساليسيليک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی