برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مصرف کودهای بیولوژیکی سودوموناسه محرک رشد در برنج گامی در راستای افزایش محصول و حفظ محیط زیست

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بني هاشم فرزانه*,رمضان پور محمودرضا,رضايي محمدعلي,خاوازي كاظم
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
 
چکیده: 

مطالعات نشان داده است که مصرف کودهاي شيميايي از جمله کود ازته که باعث افزايش رشد گياه مي شود، اثرات زيست محيطي خطرناکي در پي دارد. بنابراين استفاده از باکتري هاي محرک رشد به ويژه آنهايي که اکسين بالايي توليد مي کنند مي توانند در بهبود خصوصيات مورفولوژيکي، افزايش رشد گياه و حفظ محيط زيست موثر باشند.
در اين تحقيق، دانه رست هاي برنج واريته ندا با 5 جدايه از سودوموناس هاي شناسايي شده با خاصيت توليد اکسين
(PF1, PF2, PP1, PP2, PP3) و يک تيمار به عنوان شاهد در 4 تکرار تلقيح شد. سپس بذرها در گلدان هايي که خاک آن به روش استاندارد بررسي شده بود،کاشته شدند. بعد از پنجه زني در هر گلدان فقط 3 بوته جهت انجام آزمايشات بعدي نگهداري شد. در مرحله گلدهي از يک بوته جهت سنجش ارتفاع ريشه، وزن تر ريشه و ميزان عناصر غذايي برگ نمونه برداري شد. همچنين در زمان رسيدگي فيزيولوژي بوته ها کف بر شده و خصوصيات مورفولوژيکي، وزن هزار دانه و عملکرد براي هر تيمار محاسبه شد. در اين مرحله غلظت عناصر غذايي دانه نيز اندازه گيري شد. بررسي نتايج، مشخص کرد که در اثر تلقيح اين باکتري ها با دانه رست هاي برنج فاکتورهاي مورفولوژي مانند ارتفاع ريشه، وزن تر ريشه، عملکرد و ميزان عناصر غذايي نيتروژن، آهن و روي در برگ ها و دانه ها در اکثر تيمارها به طور معني داري افزايش داشت. ساير فاکتورها در مقايسه با تيمار شاهد اختلاف معني داري نشان ندادند. به طور کلي اين باکتري ها به صورت مستقيم، يعني تحريک رشد گياه از طريق مکانيسم هاي تغذيه اي و فيزيولوژيکي مانند توليد هورمون هاي گياهي از جمله اکسين به رشد بهتر گياه کمک مي کنند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 84   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی