برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه و تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت منابع آب شور و ارایه راهکارهای عملی مقابله با آن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ثابت رفتار عاليه*
 
 *دفتر محيط زيست و کيفيت منابع آب
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

خشکسالي يکي از پديده هاي آب و هوايي و از جمله رخدادهاي مصيبت باري است که همواره خسارتهاي زيادي به جوامع انساني وارد مي سازد. به طور کلي خشکسالي در همه رژيم هاي آب و هوايي کشور با شدت و ضعف مختلف روي مي دهد.
در اين مطالعه متداولترين و مشهورترين شاخص هايي که به کمک آن مي توان خشکسالي و شدت آن را به صورت کمي نشان داد در طي يک دوره آماري 30 ساله منتهي به سال آبي
1380-81 براي کل زيرحوضه هاي ايران ارايه شده است.
در اين راستا بر اساس آناليز آمار بارش به روش شاخص ها، وضعيت خشکسالي هواشناسي از حيث شدت، بزرگي، تداوم و وسعت در هر کدام از حوضه هاي فرعي کشور مشخص گرديده است. تحليل خشکسالي هواشناسي با استفاده از شاخص هاي دهکها (
Decilesشاخص معيار بارندگي سالانه (SIAP)، شاخص بارندگي استاندارد (SPI) و همچنين روش استفاده از ميانگين متحرک با ترم لغزش 3، 5 و 7 ساله صورت پذيرفته که شاخص دهکها (Deciles) به عنوان بهترين شاخص تعيين شده و نتايج کامل تحليل خشکسالي به روش اين شاخص در تحقيق حاضر آمده است. در ادامه نيز با انتخاب مناسبترين توزيع آماري، احتمال وقوع خشکسالي هواشناسي با شدتهاي مختلف محاسبه شده است. در مرحله بعد، وضعيت خشکسالي هيدرولوژيکي در زيرحوضه هاي سي گانه کشور در طي دوره آماري مذکور به منظور تلفيق با نتايج بدست آمده در بخش پيشين با استفاده از شاخص درصد نرخ کاهش آبدهي مورد بررسي قرار گرفته است.
در انتهاي اين تحقيق با توجه به نتايج حاصل از خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي، ابتدا خشکسالي هيدروکليماتولوژي مورد تحليل قرار گرفت. سپس با روي هم گذاري نتايج خشکسالي هيدروکليماتولوژي و حساسيت منابع آب، نقشه هاي بحران به منظور تعيين پيامدهاي احتمالي اثرات توامان خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژي بر منابع آب، ارايه و در نهايت راهکارهاي مقابله با خشکسالي در راستاي تخفيف اثرات وقوع آن بر کميت و کيفيت منابع ارايه شده است.

 
کلید واژه: خشکسالي هواشناسي، خشکسالي هيدرولوژيکي، هيدروکليماتولوژي، حساسيت، مديريت بحران، مديريت ريسک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 166   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی