برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

واسنجی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب و مقایسه آنها با مدلهای ریاضی برآورد ارتفاع رواناب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: داوودي راد علي اكبر*
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي، استان مرکزي
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

در بسياري از طرحهاي عمراني، مطالعات منابع آب، پروژه هاي آبخيزداري و...، دستيابي به شاخصهاي جريان از ضروريات است. يکي از اين شاخص ها، ارتفاع رواناب است که با داشتن مقادير جريان خروجي از حوضه، اين پارامتر به سادگي قابل محاسبه است. ولي در شرايط کشور ما که تعدد ايستگاههاي هيدرومتري مناسب نيست يا آمار مناسبي ندارند، بمنظور تعيين ميزان رواناب خروجي رودخانه ها در مطالعات از مدلها و روابط تجربي استفاده مي شود. البته در استفاده از اين روابط مي بايست به ميزان دقت و شرايط کاربرد آنها توجه شود.
تحقيق حاضر با هدف بررسي کارآيي روابط تجربي برآورد ارتفاع رواناب و امکان واسنجي و تصحيح آنها در حوزه آبخيز درياچه نمک انجام شده است. لذا از بين روشهاي تجربي برآورد ارتفاع رواناب، روابط تورک، کوتاين، ايکار، جاستين، خوزلا و لسي به لحاظ جامعيت و گسترش کاربرد آنها در نظر گرفته شدند. در 47 ايستگاه آبسنجي منتخب ارتفاع رواناب مشاهده ايي محاسبه شد. عوامل و پارامترهاي مورد نياز روابط مذکور نيز در حوضه هاي بالا دست ايستگاه ها استخراج شده و ارتفاع رواناب برآوردي بدست آمد. با استفاده از 6 معيار آماري مختلف، مقادير برآوردي و مشاهده ايي ارتفاع رواناب مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که روشهاي ايکار، کوتاين، جاستين و تورک به ترتيب از صحت و دقت بيشتري برخوردار هستند.
براي افزايش دقت روابط تجربي، واسنجي شدند. مقايسه مقادير ارتفاع رواناب برآورد شده با توجه به مدلهاي اصلاح شده با مقادير واقعي نشان مي دهد که واسنجي انجام شده تنها در خصوص روش خوزلا قابل قبول و معني دار است.
بر اساس پرامترهاي مستقل استخراج شده از حوضه هاي مورد مطالعه مدلهاي رگرسيوني يا رياضي براي برآورد ارتفاع رواناب استخراج شد که با استفاده از شاخصهاي فوق الذکر با روابط تجربي اصلاح شده مقايسه شدند. کاربرد اين دو مدل به منظور برآورد ارتفاع رواناب نشان داد که با توجه به برآورد قابل قبول آنها، نسبت به روشهاي تجربي مانند ايکار، از دقت و صحت کمتري برخوردار هستند.

 
کلید واژه: ارتفاع رواناب، واسنجي، مدلهاي تجربي، مدلهاي رياضي، حوزه آبخيز درياچه نمک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 145   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی