فهرست مقالات منتشره در همایش :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
کنگره ساليانه انجمن علمي جراحان عمومي ايران (نگرشي بر عوارض جراحي)
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0