فهرست مقالات منتشره در همایش :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري (با تاکيد بر راهبردهاي توسعه شهري)
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0