فهرست مقالات منتشره در همایش :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
کنفرانس بين المللي مديريت کيفيت (مديريت کيفيت و رقابت پذيري پايدار در فضاي جهاني)
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0