فهرست مقالات منتشره در همایش :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
همايش ملي اقتصاد، مديريت و علوم انساني با رويكرد دانش كاربردي
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0