فهرست مقالات منتشره در همایش :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
کنفرانس بين المللى حسابدارى، مديريت و نوآوري در کسب و کار
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0