فهرست مقالات منتشره در همایش :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
كنفرانس ملي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات مديريت
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0