مشخصات همایش :  

همايش ملي خبر ماندگار
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.