مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم و مهندسي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.