مشخصات همایش :  

همايش ملي عرضه و تقاضاي آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهكارها
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.