مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي پيشرفت دانش در علوم و فناوري
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.



اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.