مشخصات همایش :  

همايش ملي آبزي پروري و اكوسيستم آبي پايدار
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.