مشخصات همایش :  

كنگره ملي توسعه و ترويج مهندسي كشاورزي و علوم خاك ايران
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.