مشخصات همایش :  

كنفرانس شهر هوشمند
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.