مشخصات همایش :  

همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.