مشخصات همایش :  

كنگره علوم حركت باليني (با امتياز بازآموزي)
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.