مشخصات همایش :  

کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.