مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي تحقيقات بازاريابي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.