مشخصات همایش :  

کنفرانس مديريت دانش
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.