مشخصات همایش :  

کنفرانس بين المللي معماري و فرهنگ شهر پايدار
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.