مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي روش ها و کاربردهاي نوين در تصميم گيري
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.