مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره