مشخصات همایش :  

همايش زندگي دانشجويي "فرصت ها و آسيب ها"
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.